منصور وعبيد و نانو

.

2023-04-01
    متى نستخدم do و does ومتى نستخدم is و are